นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 01/07/2565

นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า เปลี่ยนได้เฉพาะสินค้าที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตเท่านั้น และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า